ITA 2564 — EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 2 .หน่วยงานส่งหลักฐาน โดยการวาง Link ที่แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.13 ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

  1. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 

      3.แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ทุกแผน)       3.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงา

      5.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

      6.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      7.รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      8.รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี (2564)

9.3 ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีประจาปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

               ไตรมาส 3

                ข้อ 9.3.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.-พ.ค.

               ไตรมาส 4

                ข้อ 9.3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือนหลัง (ก.ค.-ส.ค.64)

9.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

                ไตรมาส 3

                ข้อ 9.5.1 แบบสขร.มี.ค.-พ.ค.

                ไตรมาส 4

                ข้อ 9.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) (ก.ค.-ส.ค.64)

  1. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  2. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
  3. ข้อ 1 ถึงข้อ 11 ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.5.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (ม.ค. – ก.พ.64)

Please Login to Comment.