ITA 2564 — EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

          3.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

          3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุเวลาการดาเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

          3.3 มีการกำหนดกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1. รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
  4. printscreen

 

Please Login to Comment.