เรื่อง…เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลฮอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
boq
แบบ