บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลฮอด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลฮอดตามกฎกระทรวง

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวง

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Please Login to Comment.