EB 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ข้อ 2 คัดกรอง DM HT 63

ข้อ 3.1 ตารางการดำเนินงาน

ข้อ 3.2 สรุปผลการคัดกรองเบาหวาน

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมคัดกรอง

ข้อ 5 ขออนุญาตเผยแพร่

ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลและ print Screen

Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

Please Login to Comment.