EB 8. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 8 ข้อ 1 บันทึกลงนาม คำสั่งคณะกรรมการใหม่63

EB 8 ข้อ 2 คำสั่งผู้รับผิดชอบ ข้อมูลผ่าน web

EB8 ข้อ 3.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

EB 8 ข้อ 3.2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาล-ไตรมาส2

EB 8 ข้อ 5 แบบขออนุญาตเผยแพร่รพ

EB 8 ข้อ 6 Link แสดงหลัฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

 

Please Login to Comment.