EB 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB 6 ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินการ

EB 6 ข้อ 2 โครงการคัดกรอง DM HT 63

EB 6 ข้อ 3.1 รายงานการประชุมคณะทำแผน

EB 6 ข้อ 3.2 ขออนุมัติจัดประชุม จัดทำแผน

EB 6 ข้อ 4 แผนงานโครงการ

EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมชี้แจงและจัดทำแผนงานโ ครงการ

EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

ข้อ 7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลและ Print Screen 

EB 6 ข้อ 8 Link แสดงหลัฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

Please Login to Comment.