EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

               25. ข้อ 1.1 บันทึกลงนามคำสั่ง

               25.ข้อ 1.2 ประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

               

EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 ข้อ 3  หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

              3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

              3.2 ภาพถ่ายประกอบ

              3.3 รายงานการประชุม

 

EB 25 ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนจนท

EB 25 ข้อ 5  บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

           ข้อ5.1 บันทึกกำกับติดตามและรายงานอุบัติการณ์

               5.1.2 รายงานอุบัติการณ์

           ข้อ5.2 รายงานการประชุมลดต้นทุนครั้งที่9_2562

           ข้อ5.3 รายงานการประชุม กกบ

           ข้อ5.4 FLOW CHART งานยานพาหนะ

 

หมายเหตุ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม EB 9 ข้อคำถาม 1 ข้อย่อยที่ 8 โดยรายงานตามกรอบใน EB 25 ข้อ 2

EB 25 ข้อ 6 

            ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

 

 

ไตรมาสที่ 4 

            ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

 

EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน      

 

Please Login to Comment.