EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 ข้อ

1.1  บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ

1.2  ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 ข้อ 2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส 

    1.1 ไตรมาสที่ 2 (ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

    1.2 ไตรมาสที่ 4 (ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

EB 24 ข้อ 3 

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.