วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. หรือ “สมเด็จย่า”

ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรางปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา … ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น

#วันพยาบาลแห่งชาติ. และ #วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

โรงพยาบาลฮอดจึงได้จัดกิจกรรม โดยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากฟรี และมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

 
 

Please Login to Comment.