ประชุมและซ้อมแผนอัคคีภัย รุ่นที่ 2

วันที่ 29 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมออบหลวง โดยมีทีมงานวิทยากรจากป้องกันภัยอำเภอฮอด