ประชุมและซ้อมแผนอัคคีภัย รุ่นที่ 1

วันที่ 28 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมออบหลวง โดยมีทีมงานวิทยากรจากป้องกันภัยอำเภอฮอด