EB 5 ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินการ

EB 5 ข้อ 2 โครงการ แผนงานคัดกรอง DM HT 6

EB 5 ข้อ 3.1 ขออนุมัติประชุม

EB 5 ข้อ 3.2 รายงานการประชุม

EB 5 ข้อ 3.3 เชิญประชุม

EB 5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรม

EB 5 ข้อ 5 ขออนุญาตเผยแพร่

EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่

EB 5 ข้อ 7 Link แสดงหลัฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS