คัดกรอง และให้ตวามรู้ Covid-19

โรงพยาบาลฮอดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและ ตัวแทนจากรพ.สต.ในอำเภอฮอด คัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19 ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

 

Please Login to Comment.