โรงพยาบาลฮอดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและ ตัวแทนจากรพ.สต.ในอำเภอฮอด คัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19 ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด