EB 10 การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (1) ข้อ 1 รายงานวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (1) ข้อ 1-2 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (1) ข้อ 3-4 เว็บไซด์

EB 10 (2) ข้อ 1 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 10 (2) ข้อ 2 ขออนุญาตเผยแพร่แผน

EB 10 (2) ข้อ 3-4 เว็บไซด์

EB 10 (2) ข้อ 5 ประกาศเจตนารมณ์

EB 10 (2) ข้อ 6 หลักฐานการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

EB 10 (2) ข้อ 7 ขออนูญาตเผยแพร่คำสั่งกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม

EB 10 (2) ข้อ 7 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม

EB-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม

Please Login to Comment.