EB 11 การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบ การบริหารงาน

EB 11 (1) ข้อ 1 กิจกรรมประกาศชมรมลูกจ้าง

EB 11 (1) ข้อ 1 รายชื่อชมรมลูกจ้าง

EB 11 (2) ข้อ 1 รูปภาพการประชุมชมรมลูกจ้าง

EB 11 (2) ข้อ 2 กิจกรรมประกาศชมรมลูกจ้าง

EB 11 (2) ข้อ 3 ขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์

EB 11 (2) ข้อ 2 รายงานการตรวจสอบวัสดุคงคลัง

 

 

Please Login to Comment.