EB 9 การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (1) ข้อ 1 เชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (1) ข้อ 1 แต่งตั้งกรรมการคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (1) ข้อ 2 รายงานการประชุมหารือพัสดุและยานพาหนะ

EB 9 (1) ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 9 (1) ข้อ 4 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (1) ข้อ 5-6 เว็บไซด์

EB 9 (2) ข้อ 1 แต่งตั้งกรรมการคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (2) ข้อ 2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (2) ข้อ 3 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (2) ข้อ 4-5 เว็บไซด์

EB 9 (2) ข้อ 6 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการป้องกันผล

EB 9 (2) ข้อ 6 ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-ของข้าราชการและลูกจ้าง

EB 9 (2) ข้อ 6 ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (3) ข้อ 1 รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (3) ข้อ 1 วาระการประชุม

EB 9 (3) ข้อ 4 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (3) ข้อ 4 รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (3) ข้อ 5-6 เว็บไซด์

EB 9 (4) ข้อ 1การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (4) ข้อ 2-3 รายงานผลการปรับปรุงระเบียบ

EB9 (3)ข้อ4 นำเสนอประโยชน์ทับซ้อน ita

EB9(2)ข้อ 6 แนวทางการปฏิบัตสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฏหมาย ปปช

EB9-2คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

Please Login to Comment.