EB 26. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB 26 ข้อ 1  คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 

           Eb 26 ข้อ 1.1 บันทึกขอนุญาตเผยแพร่คู่มือกระบวนการประชาชน

           Eb 26 ข้อ 1.2 ประเภทงานบริการอำนวยความสะดวกประชาชน

EB 26 ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ

EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

            Eb 26 ข้อ 3.1 การเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

            Eb 26 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน      

Please Login to Comment.