EB 25. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง

2.1 วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.1.1 ดำเนินการตาม Flow Chart

2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข

– ลำดับ

– วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์

– รายละเอียดอุบัติการณ์

– แนวทางการแก้ไข

– ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น – สูง

2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ

2.2.3 ปรับปรุง Flow chart

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ
3. ภาพการประชุม

EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน

EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม EB 9 ข้อคำถาม 1 ข้อย่อยที่ 8 โดยรายงานตามกรอบใน EB 25 ข้อ 2

EB 25 ข้อ 6

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.