เรื่อง…รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2562