เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือนหลัง (กันยายน 2562)