เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2563