โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัุตนราชสุดาฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 – 8 กรกฏาคม 2562 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

 

 

 

 

 

Please Login to Comment.