เรื่อง…เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)