EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 16 ข้อ 1  คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ คำสั่งเดิม หรือการทบทวนคำสั่ง เป็นไปแล้วแต่กรณีและบริบทของหน่วยงาน)

     – คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

EB 16 ข้อ 2  กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมี รายละเอียด ดังนี้ (หรือมากกว่า)

  1. หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

       หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 

  1. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

       2.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

       2.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  1. มีระบบการตอบสนองรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน
  2. มีกลไกการกำกับติดตาม จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สรุปต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี

       4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข   

       4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

      โดย รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

            รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

       4.3 กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หน่วยงานจะต้อง มีการจัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องนำหลักฐานนี้ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ

           4.3.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำเสนอผู้บริหารทราบ

          4.3.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

          4.3.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  1. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

        5.1 บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำเสนอผู้บริหารทราบ

        5.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

        5.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม

(สำเนาเอกสารหลักฐาน Print Screen หรือ Capture หน้าจอ)

EB 16 ข้อ 4  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ (ต้องเป็นปัจจุบัน)

    4.1.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

    4.1.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    4.1.3 กรอบแนวทางและระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน

EB 16 ข้อ 5   แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่าย กรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี)

รายละเอียดประกอบด้วย

  5.1.1 ขั้นตอนแนวทาง

  5.1.2 ผู้รับผิดชอบ

  5.1.3 ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

EB 16 ข้อ 6  หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

EB 16 ข้อ 7  ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี)

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

      ต้องมีการจัดทำระบบตอบสนอง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา

ไม่เคยมีการร้องเรียน

EB 16 ข้อ 8  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน  คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

        รอบ 6 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

         รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 16 ข้อ 9 

9.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

9.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.