EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 15 ข้อ 1  บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

     1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

     1.3 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 15 ข้อ 2  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล)

    – ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

(หมายเหตุ  ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาษาไทย)

EB 15 ข้อ 3  ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     3.1 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารฯ

     3.2 การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

EB 15 ข้อ 4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     4.2 Capture หน้าจอ + Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

Please Login to Comment.