EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 ข้อ 1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

EB 7 ข้อ 2 

โครงการ

กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ

โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

1 หลักการและเหตุผล

2 วัตถุประสงค์

3 กลุ่มเป้าหมาย

4 สถานที่ดำเนินการ

5 วิธีการดำเนินการ

6 ระยะเวลาดำเนินการ

7 งบประมาณ

8 ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9 การประเมินผล

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฯลฯ

EB 7 ข้อ 3 

– หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ

– รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่ระบุถึงการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่พร้อมลายมือชื่อ

EB 7 ข้อ 4  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

EB 7 ข้อ 5  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 7 ข้อ 6 

6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.