EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB 6 ข้อ 1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

EB 6 ข้อ 2 

โครงการ

กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ

โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

1 หลักการและเหตุผล

2 วัตถุประสงค์

3 กลุ่มเป้าหมาย

4 สถานที่ดำเนินการ

5 วิธีการดำเนินการ

6 ระยะเวลาดำเนินการ

7 งบประมาณ

8 ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9 การประเมินผล

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฯลฯ

EB 6 ข้อ 3 

– หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

– รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

จุดสำคัญ

     มีข้อความระบุเกี่ยวกับการจัดทำแผน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

EB 6 ข้อ 4  แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

EB 6 ข้อ 5  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

EB 6 ข้อ 6   บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 6 ข้อ 7  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.