EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 5 ขัอ 1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

EB 5 ขัอ 2 

โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ

โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

1 หลักการและเหตุผล

2 วัตถุประสงค์

3 กลุ่มเป้าหมาย

4 สถานที่ดำเนินการ

5 วิธีการดำเนินการ

6 ระยะเวลาดำเนินการ

7 งบประมาณ

8 ผู้รับผิดชอบ/ ผู้อนุมัติ

9 การประเมินผล

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฯลฯ

EB 5 ขัอ 3 

– หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

– รายงานประชุม (เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ) โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

– มีข้อความระบุเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ

EB 5 ขัอ 4  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน (วันเวลา และสถานที่ให้บรรยายใต้ภาพ)

EB 5 ขัอ 5  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5 ขัอ 6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.