เรื่อง ผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-Bidding)

รายงานการเผยแพร่วิจารณ์

Please Login to Comment.