เรื่อง ผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-Bidding)

รายงานการเผยแพร่วิจารณ์ (1)

Please Login to Comment.