เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)