โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ คุณอาณัฐ อินต๊ะผัด และคุณสุทธิรา อินต๊ะผัด ที่ได้มอบเงินเพื่อสบทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ