ITA 2564 — EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมู […]

Read more ...

ITA 2564 — EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 2 .หน่วยงานส่งหลักฐาน โดยการวาง Link ที่แสดงหลักฐานจ […]

Read more ...

ข้อ 7.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อ 7.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ […]

Read more ...

EB22 ข้อ 1 หลักฐานการบรรยาย อบรม แลกเปลี่ยนความรู้ผลประโยชน์ทับซ่้อน

EB22 ข้อ 1 หลักฐานการบรรยาย อบรม แลกเปลี่ยนความรู้ผลประ […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต 3.2

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต 3.2

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต

Read more ...

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่าน […]

Read more ...

EB 22 ข้อ 4 รายงานสุปผลการประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต

EB 22 ข้อ 4 รายงานสุปผลการประชุม การป้องกันผลประโย […]

Read more ...

EB 22 ข้อ 3 รูปภาพประกอบ

EB 22 ข้อ 3 รูปภาพประกอบ

Read more ...

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อเข้าร่วมประชุม

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อเข้าร่วมประชุม

Read more ...