EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน–2564

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตา […]

Read more ...

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน–2564

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุ […]

Read more ...

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน–2564

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหา […]

Read more ...

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน–2564

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิ […]

Read more ...

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง–2564

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใ […]

Read more ...

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน–2564

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกัน […]

Read more ...

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน–2564

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเ […]

Read more ...

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน–2564

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน &nb […]

Read more ...

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน–2564

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน […]

Read more ...

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย–2564

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายใ […]

Read more ...