รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ-ครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-18-รายการ