EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ —2564

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

 

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมากหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ โดยไม่ต้องคำนึงถึงคาสั่งเลื่อนเงินเดิน

2.1. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 63 – กันยายน 63)

2.2. ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)

(หน่วยงานประกาศเอง โดยเอาของจังหวัดมาแล้วหน่วยงานมาทาประกาศอีกรอบ)

3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 

Please Login to Comment.