เผยแพร่ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (CBC) ปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.