วันที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานส่ธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลฮอด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อสลี