เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อระบบคิวดิจิทัล พร้อมติดตั้งของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.