ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-10-รายการ