ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์-1-รายการ-CBC