เรื่อง…ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง