EB 19. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปรงใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ

ข้อ 2 ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต

ข้อ 3 ข้อ 4 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามทีจะปรับปรุง

ข้อ 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่รพ

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

Please Login to Comment.