ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ

ข้อ 2 ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต

ข้อ 3 ข้อ 4 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามทีจะปรับปรุง

ข้อ 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่รพ

ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS