EB 11. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชกำรประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 11 ข้อ 1 และข้อ 2 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 11 ข้อ 3 Link แสดงหลัฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

Please Login to Comment.