เรื่อง…ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายฯ ชุดน้่ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 18 รายการ ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2563