แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

 

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนตุลาคม

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนธันวาคม

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนมกราคม

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนมีนาคม

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนเมษายน

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนพฤษภาคม

 

Please Login to Comment.