EB 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความโปร่งใส

EB 3 (1) ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือโครงการ (1)

EB 4 (1) ข้อ 1 รายงานผลการจัดสรรงบลงทุน

EB4(2) ข้อ 1 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง

EB4(2) ข้อ2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4(2) ข้อ3 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

EB4(2) ข้อ5 Print Screen web site

EB4(2) ข้อ6 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ

EB4(2) ข้อ7 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

EB4(2) ข้อ8 นำแบบสรุปลงเว็บไซด์

EB4(2)ข้อ9 เอกสารประกอบอื่น

EB4(3) ข้อ 1 หนังสื่อแจ้งเวียน

EB4(3) ข้อ 2 ขออนุญาตเผยแพร่

EB4(3) ข้อ 3 แนวทางตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB4(3) ข้อ 4 ช่องทางการเผยแพร่

EB4(3) ข้อ 5 Print screen web site

EB4(3) ข้อ 6 เอกสารประกอบอื่น

Please Login to Comment.