EB 5 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธรณชนทราบ

EB5(1) ข้อ 1.2 ประกาศสอบราคา

EB5(1) ข้อ 1.3 ประกาศสอบราคา

EB5(1) ข้อ 1ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง

EB5(1) ข้อ 2.2 เอกสารสอบราคา

EB5(1) ข้อ 2.3 เอกสารสอบราคา

EB5(1) ข้อ 2เอกสารประกาศประกวดราคา

EB5(1) ข้อ 3.2 เอกสารแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

EB5(1) ข้อ 3.3 ตารางแสดงงบที่ได้รับการจัดสรร

EB5(1) ข้อ 3วงเงินรับจัดสรร

EB5(1) ข้อ 4.2 ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก

EB5(1) ข้อ 4.3 รายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือก

EB5(1) ข้อ 4ระบบจัดซื้อจัดจ้างจาก EGP

EB5(1) ข้อ 5 .2ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

EB5(1) ข้อ 5.3 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

EB5(1) ข้อ 5ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

Please Login to Comment.