เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์